I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Beast Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, NIP 5842799182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870853 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, kapitał wpłacony: 100.000,00 zł, niniejszym działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Beast Games S.A., które odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku, o godzinie 10:00 w kancelarii notarialnej Karol Aleksandrowicz Notariusz przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie.

II. PORZĄDEK OBRAD

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
 9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.;
  4. podział zysku za rok obrotowy 2023;
  5. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.;
  6. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.