I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Beast Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP 5842799182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870853 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, kapitał wpłacony: 100.000,00 zł, niniejszym działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 §1  Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Beast Games S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 11:00 w kancelarii notarialnej Mateusz Kur Notariusz przy ul. Franciszka Hynka 32/3 w miejscowości Gdańsk, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie.

II. PORZĄDEK OBRAD

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
 9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.;
  4. pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
  5. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r.;
  6. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.